0 نظر

بازی آمیرزا پی دی اف تمام پاسخ های این بازی را در خود جای داده است. اگر بخواهید پاسخ برخی از مراحل این بازی جذاب ایرانی را مشاهده کنید، می توانید با جستجو در اکسیر به پاسخ مراحل مختلف دست پیدا نمایید.

در این مطلب نیز به ارائه پاسخ های مراحل 421 تا 450 پرداخته شده است.

مراحل 421 تا 430 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 421ام

در مرحله ی 421ام بازی آمیرزا به حروف ز، ر، و، الف، خ، ه و نه می رسیم که باید با آن ها کلمات خون، نرخ، زهرا، زانو، وزنه، هزار، ارزو، خانه، خاور، خزان، راهزن، خزانه، خواهر، روزنه، زورخانه ساخته شود.

مرحله ی 422ام

در این مرحله باید کلمات نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو را از حروف ت، و، ک، الف، د، ن بسازید.

مرحله ی 423ام

مرحله ی 423ام با حروف ب، ز، ر، الف، ه و گ آغاز شده و باید با کلمات گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه به پایان برسد.

مرحله ی 424ام

در مرحله 424 بازی آمیرزا حروف ش، الف، ل، گ، د، ر و ن ارائه می شود و بازی انتظار دارد با این حروف کلمات لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن را تولید کنید.

مرحله ی 425ام

در اینجا حروف الف، ت، س، خ، د، م را می بینید و باید تمام کلمات سخت، خدا، اخم، خام، ختم، ساخت، خدمت، خادم، استاد، استخدام را ایجاد نمایید.

مرحله ی 426ام

مرحله 426 آمیرزا کلمات گام، نمک، مرکب، منبر، رکاب، بانگ، بانک، کربن، گمرک، گرما، مبارک، کرمان، گرمکن، ابگرمکن را از حروف الف، ب، گ، ر، م، ک و ن می خواهد.

مرحله ی 427ام

در مرحله ی 427ام بازی جذاب آمیرزا حروف ج، ش، ن، الف، و، ر و ه ارائه می شود و بازی منتظر است تا کلمات جهش، رنج، جوش، جشن، شوهر، جوهر، نجار، شانه، جوان، جارو، جهان، هاشور، جانور، جوانه، شناور، جواهر، جشنواره ساخته شوند.

مرحله ی 428ام

این مرحله با حروف الف، ب، د، ر، چ و ی شروع شده و با ساخت کلمات چای، دبیر، اچار، چربی، چادر، ابادی، بیدار، ایراد، ابدارچی به مرحله ی بعدی خواهید رفت.

مرحله ی 429ام

کلمات سکه، هوس، کوه، سکوت، کاوه، ساوه، واکس، کاسه، کاهو، سکته، کوسه، واکسن، سوهان، کوهان، کوتاه، ستوان، کوهستان در این مرحله با حروف ک، و، ه، س، ت، ن و الف ساخته خواهند شد.

مرحله ی 430ام

در مرحله ی 430ام بازی آمیرزا حروف ر، الف، ی، ز، ش، ل را مشاهده خواهید کرد و باید تمام کلمات لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، ازار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار را از این حروف بسازید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

مراحل 431 تا 440 بازی آمیرزا

مرحله ی 431ام

در مرحله ی 431ام بازی آمیرزا به حروف گ، ر، د، ن، ب می رسید و باید از این حروف کلمات گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند را بسازید.

مرحله ی 432ام

در این مرحله کلمات متن، یتیم، امنیت، تومان، مانتو، ویتنام، ویتامین از حروف و، ی، ت، الف، م، ن ساخته خواهند شد.

مرحله ی 433ام

در مرحله ی 433ام بازی آمیرزا باید از حروف ب، ل، د، ر، چ، ن و ی کلمات چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین را بسازید.

مرحله ی 434ام

حروف گ، و، ش، الف، ر و ه در مرحله ی 434ام بازی آمیرزا ارائه می شوند و کاربری که در بازی قرار دارد باید از این حروف تمام کلمات گوش، گروه، گوهر، گوشه، شوهر، هاشور، گوارش، شاهرگ، گوشواره را تولید کند.

مرحله ی 435ام

مرحله ی 435ام بازی کلمات آمیرزا با حروف س، ن، ر، ی، ز، ه و گ آغاز شده و به کلمات گرز، گیس، زین، سنگ، زرنگ، نرگس، نیزه، گرنه، سنگر، سرنگ، هرگز، زیره، سینه، گریه، گیره، نسیه، گزینه، گرسنه، سرهنگ، سرنیزه، سنگریزه ختم می شود.

مرحله ی 436ام

ت، پ، و، الف، خ، ن و ه در مرحله ی 436ام بازی ارائه شده و باید با آن ها کلمات خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه ساخته شوند.

مرحله ی 437ام

کلمات کمد، دکان، دانا، انار، ارام، مدرک، اراک، اندام، ناکام، درمان، کرمان، کارمند، دانمارک، کماندار در مرحله 437ام بازی آمیرزا از حروف ک، م، الف، ن، د، ر ساخته می شوند.

مرحله ی 438ام

حروف ت، ر، و، س، ی در مرحله ی 438ام بازی آمیرزا ارائه می شوند که باید با آن ها کلمات تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست را بسازید.

مرحله 439ام

در این مرحله از حروف ن، ی، ش، ب، الف، و و ر به کلمات شیب، روشن، بانو، اشوب، ناشی، بینوا، اویشن، بیرون، بریان، بوران، روانی، ویران، روبان، شناور، بورانی، نیشابور خواهید رسید.

مرحله ی 440ام

در مرحله ی 440ام بازی آمیرزا حروف ف، الف، ت، ر، و و ک را مشاهده می کنید که باید با آن ها کلمات فوت، کوه، کتف، فکر، کفر، کوره، کافه، رفاه، تفکر، کافر، کاوه، کاهو، کوفته، کافور، تکاور، کفتار، فواره، هکتار، کوتاه، فاکتور را بسازید.

مراحل 441 تا 450 بازی آمیرزا

مرحله ی 441ام

در مرحله ی 441ام بازی آمیرزا از حروف چ، ل، و، ک، ب و الف به کلمات چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب می رسیم.

مرحله ی 442ام

در این مرحله حروف الف، س، ت، ن، ه و و را مشاهده می کنید که باید با آن ها کلمات ساوه، اسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه را بسازید.

مرحله ی 443ام

در مرحله ی 443ام بازی آمیرزا شما حروف ش م، ع، د، الف، ن و ی را در اختیار خواهید داشت و زمان داده می شود تا از این حروف کلمات عید، نعش، دعا، شمع، معاد، منشی، عمان، مانع، شیاد، دشمن، دانش، معدن، معنا، ماشین، میدان، دشنام، نمایش، شمعدانی را بسازید.

مرحله ی 444ام

این مرحله حروف ه، ر، م، ز، گ، الف و ن را به کاربر می دهد تا با آن ها تمامی کلمات گاز، گام، مزه، گزنه، گمان، همزن، زرنگ، مزار، نمره، هرگز، گراز، مناره، راهزن، گمراه، هرمزگان را تولید کند.

مرحله ی 445ام

در مرحله ی 445ام بازی کلمات آمیرزا باید کلمات خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان را از حروف خ، و، ز، س، ت، الف و ن بسازید.

مرحله ی 446ام

در مرحله 446ام بازی آمیرزا باید از حروف ش، ب، س، ت، الف و ن به کلمات سیب، شیب، نشت، ناشی، شانس، اسیب، بیات، تنیس، بیست، نبات، نشست، شتاب، ستایش، بستنی، شبستان برسید.

مرحله ی 447ام

در مرحله ی 447ام کلمات خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار را از حروف خ، ب، ر، ن، گ و الف خواهید ساخت.

مرحله ی 448ام

این مرحله با حروف ک، م، ی، ن، و و الف آغاز می شود و بازی انتظار دارد که از این حروف به کلمات کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون برسید.

مرحله ی 449ام

در مرحله ی 449ام بازی آمیرزا باید از حروف ف، ر، و، ش، گ، الف و ه کلمات فاش، گوش، شرف، فرش، شفا، شوهر، گوشه، گوهر، فروش، فشار، گروه، فواره، شاهرگ، هاشور، گوارش، فروشگاه را بسازید.

مرحله ی 450ام

و اما در مرحله ی 450ام بازی آمیرزا حروف د، الف، س، ت و ن ارائه می شود و باید از این حروف کلمات داد، اسان، دانا، استان، استاد، داستان، دادستان ساخته شوند.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: