0 نظر

بازی سرگرم کننده ی آمیرزا طرفداران بسیاری دارد و این بازی بارها و بارها توسط کاربران اندروید دانلود و نصب شده است. اما ممکن می باشد که در برخی از مراحل بازی آمیرزا به خصوص مراحل بالاتر به مشکل خورده و قادر به عبور از این مراحل نباشید. به همین علت اکسیر پاسخ مراحل بازی آمیرزا را به صورت دوره ای منتشر ساخته است.

در این قسمت به پاسخ مرحله ی 271 تا 300 بازی آمیرزا می پردازیم.

جواب بازی آمیرزا مراحل 271 تا 300

جواب بازی آمیرزا مراحل 271 تا 300

پاسخ مرحله ی 271 تا 280

پاسخ مرحله ی 271ام

در مرحله ی 271ام بازی آمیرزا حروف ک، ر، ه، ت، به و الف را در اختیار خواهیم داشت و باید با این حروف کلمات کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار و تبهکار را بسازیم.

پاسخ مرحله ی 272ام

واژه های باک، سبک، کابل، کالا، لباس، کاسب، کلاس، کالباس و … در این مرحله از حروف ب، الف، ک، س، ل ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 273ام

در مرحله ی 273ام بازی از حروف ت، الف، ب، ه، ی و م به کلمات تابه، بیمه، تباه، بیات، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب و مهتابی می رسیم.

پاسخ مرحله ی 274ام

در این مرحله کاربر حروف د، و، ش، ه، ر و ن را می بینید که باید از آن ها کلمات دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند را بسازد.

پاسخ مرحله ی 275ام

پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار کلماتی هستند که در مرحله ی 275 از حروف د، و، ش، ه، ر و ن ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 276ام

بازی آمیرزا در مرحله ی 276ام با ارائه ی حروف ک، ر، ج، ن و الف انتظار دارد که تمامی کلمات ممکن یعنی کرج، رنج، کنج، کاج، نجار، آرنج، نارنج و نارنجک را بسازید.

پاسخ مرحله ی 277ام

در مرحله ی 277ام بازی آمیرزا از حروف م، و، ش، گ، الف، و ی به کلمات موش، گام، گوی، گوش، گاو، گویش، گوشی، میگو و گاومیش می رسیم.

پاسخ مرحله ی 278ام

مرحله ی 278ام بازی آمیرزا با حروف ز، و، د، ج و الف آغاز می شود و باید این مرحله را با ساخت کلمات زود، زوج، دوز، آزاد، جواد، جادو، جواز، آواز، ازدواج را به پایان رساند.

پاسخ مرحله ی 279ام

انار، آرام، نامه، نمره، آرمان، اهرام، مناره، ناهار و راهنما در مرحله ی 279ام بازی باید از حروف الف، ن، ر، م و ه ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 280ام

در مرحله ی 280ام بازی آمیرزا کاربر می باید از حروف م، ز، ه، ب، ر و الف به کلمات مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز و مبارزه برسید.

 

پاسخ مرحله ی 281 تا 290

پاسخ مرحله ی 281ام

در مرحله ی 281ام بازی آمیرزا از حروف س، الف، ر، و، م به کلمات ساس، راسو، سوار، سمور، سمسار، سماور می رسیم.

پاسخ مرحله ی 282ام

کلمات شرف، فرش، فنر، سنگ، نفس، سنگر، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگفرش در این مرحله از حروف ش، ر، ف، ن، س و گ ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 283ام

در مرحله ی 283ام بازی آمیرزا باید از حروف ق، الف، ب، ت، ل به کلمات قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب و باتلاق برسید.

پاسخ مرحله ی 284ام

در این مرحله حروف ک، ب، د، الف، و و ر را می بینیم که در نهایت منجر به ساخت کلمات کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرود، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 285ام

پاسخ مرحله ی 285ام بازی آمیرزا از حروف ق، ط، ب، الف، م و ن کلمات قطب، قاب، منطق، نقاب، طناب، باطن و قطبنما هستند.

پاسخ مرحله ی 286ام

در مرحله ی 286ام بازی از کلمات گ، و، د، ی، ه و ن به کلمات گود، گوی، دیگ، گیوه، نوید، گونه، گونی و گوینده می رسیم.

پاسخ مرحله ی 287ام

در مرحله ی 287ام بازی آمیرزا کلمات مهم، حکم، مکه، محکم، حاکم، حمام و محاکمه از حروف م، ه، ح، ک و الف ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 288ام

قلم، قله، قاب، مبل، قلمه، ابله، قالب، قلاب، لقمه، قبله، ملاقه، مقاله، قابلمه، مقابله کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ق، ل، م، ه، الف و ب ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 289ام

مرحله ی 289ام بازی آمیرزا با حروف ب، ر، ک، ت، الف و ی شروع شده و باید این مرحله را با ساخت کلمات برکت، رکاب، کتاب، کبیر، ربات، کتری، بیات، باتری، تاریک، باریک، کبریت، تبریک، کتیرا، باکتری به پایان برسانید.

پاسخ مرحله ی 290ام

ماهی، بیوه، بومی، بیمه، میوه، بامیه و آبمیوه در این مرحله از حروف م، الف، ه، ی، ب و و ساخته خواهند شد.

 

پاسخ مرحله ی 291 تا 300

پاسخ مرحله ی 291ام

در مرحله ی 291ام بازی آمیرزا باید از حروف م، و، ش، ر، ه و الف به کلمات موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار و مشاوره برسیم.

پاسخ مرحله ی 292ام

در مرحله ی 292ام بازی آمیرزا باید کلمات تند، داس، دست، سند، دانا، استان، استاد و داستان از حروف د، الف، س، ت، ن ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 293ام

در مرحله ی 293ام بازی آمیرزا از حروف ل، ی، ف، ط، س و ن به کلمات لیف، لطف، نفس، فیل، طفل، سطل، فسیل، لطیف و فلسطین می رسیم.

پاسخ مرحله ی 294ام

در مرحله ی 294ام بازی آمیرزا باید از حروف الف، س، ک، ی، ل و ت کلمات اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک را بسازید.

پاسخ مرحله ی 295ام

کلمات ریگ، جگر، گیج، گره، گیس، گریه، جیره، گیره و سرگیجه در این مرحله از حروف ر، ی، گ، ج، ه و س ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 296ام

در مرحله ی 296ام بازی آمیرزا باید از حروف ز، ی، پ، چ و الف کلمات زیپ، پیچ، چاه، هیچ، چاپ، پیاز و پیازچه را ساخت.

پاسخ مرحله ی 297ام

در مرحله ی 297ام بازی آمیرزا کاربر می باید از حروف ت، و، پ، ل، س و ک کلمات توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ را بسازد.

پاسخ مرحله ی 298ام

سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت کلماتی هستند که در این مرحله از حروف س، ف، ر، ت، الف و م ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 299ام

مرحله ی 299ام بازی جذاب آمیرزا با ارائه ی حروف م، و، س، ی، ک و الف شروع شده و با ساخت کلمات موسی، مسکو، سویا، ماسک، اسکی، واکس، مساوی، مسواک و اسکیمو به پایان می رسد.

پاسخ مرحله ی 300ام

و در نهایت در مرحله ی 300ام این بازی کلمات زود، یزد، دوز، دوش، شیوه، شهید و دوشیزه را از حروف ز، و، د، ی، ش و ه می سازیم.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: