0 نظر

اگر بخواهید جواب مراحل 181 تا 210 بازی آمیرزا را مشاهده نمایید، می توانید با دنبال کردن این مطلب به پاسخ های آمیرزا دست پیدا کنید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 181 تا 190

 

پاسخ مرحله ی 181ام

در مرحله ی 181ام حروف ب، الف، ک، ن، ی و ت را داریم که باید با آن ها کلمات باک، نیک، کتاب، تانک، کتان، تنبک، بانک، بیات، نبات و کابینت را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 182ام

در مرحله ی 182ام آمیرزا به حروف گ، ن، ج، د و ه می رسید که کلمات گنج، دنج، هند، جنگ، گنجه، نهنگ، گنده و جنگنده از آن ها تولید می شود.

 

پاسخ مرحله ی 183ام

در این مرحله کلمات نوش، نوه، موش، میوه، منشی، میهن، شیوه و شومینه را باید از حروف ن، ش، و، ه و ی ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 184ام

در این مرحله حروف ن، و، ک، ی، الف و م را می بینیم که کلمات نوک، نیک، نمک، کمان، کمین و کامیون از آن ها ساخته می شود.

 

پاسخ مرحله ی 185ام

در مرحله ی 185ام بازی جذاب آمیرزا باید از حروف ق، الف، ب، س، ه و م کلمات قاب، قسم، ساق، ماسه، سهام، ساقه، سماق و مسابقه ساخته شوند.

 

پاسخ مرحله ی 186ام

در مرحله ی 186ام بازی حروف م، ه، ر، الف، خ و پ را مشاهده خواهید کرد که انتظار می رود از آن ها کلمات مهر، اخم، خام، پاره، خرما، خمره، خامه و خمپاره ساخته گردند.

 

پاسخ مرحله ی 187ام

ج، الف، ن، ف، س در مرحله ی 187 بازی آمیرزا نمودار می شوند و بازی از شما می خواهد تا کلمات جان، نجف، نان، اسفنج، فنجان و فسنجان را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 188ام

در مرحله ی 188 بازی آمیرزا حروف ک، م، د، ن، الف را داریم و باید کلمات کمد، نمک، کند، دکان، کمان، نادم، دامن و نمکدان را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 189ام

در مرحله ی 189ام بازی آمیرزا از حروف س، و، ت، ر، م و ه باید کلمات سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه و سورتمه را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 190ام

در مرحله ی 190ام بازی آمیرزا از حروف ح، ن، الف، ص، ب می باید کلمات حنا، صبح، نصب، حبه، صحنه، انبه، صاحب و صبحانه ساخته شوند.

 

پاسخ مرحله ی 191 تا 200

 

پاسخ مرحله ی 191ام

مرحله ی 191 با حروف ل، ی، ز، ب، و و الف آغاز می شود که باید با آن ها کلمات لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا و زولبیا را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 192ام

ک، الف، ج، س، ق و ن در مرحله ی 192 بازی آمیرزا ظاهر می شوند و باید تمام کلمات کاج، ساق، کنج، ساکن، جناق، سنجاق و سنجاقک را در این مرحله بسازیم.

 

پاسخ مرحله ی 193ام

س، ز، الف، م، ت در مرحله ی 193ام بازی آمیرزا دیده می شوند که باید با آن ها کلمات ساز، متن، مات، نماز، ماست، زمان، تماس و زمستان را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 194ام

در این مرحله نیز حروف ت، الف، ن، ک، ل را داریم که باید کلمات تانک، کارت، کتان، تانکر، کنترل و کلانتر را با آن ها ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 195ام

توان، نوبت، وانت، نبات، بانو، آبان، توانا و اتوبان در مرحله ی 195ام بازی آمیرزا از حروف ت، و، الف، ن، ب تولید می شود.

 

پاسخ مرحله ی 196ام

در مرحله ی 196 بازی باید از حروف پ، ل، ک، الف، ی به کلمات پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان و پلیکان برسیم.

پاسخ مرحله ی 197ام

در مرحله ی 197 بازی آمیرزا از حروف م، ب، ل، و، ی و الف می باید به کلمات مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم و موبایل دست پیدا کنید.

 

پاسخ مرحله ی 198ام

در این مرحله کلمات سلام، سالم، سالن، نسیم، سینما، سیمان، سلمانی و سلیمان از حروف س، ل، الف، م و ن ساخته می شوند.

 

پاسخ مرحله ی 199ام

در مرحله ی 199ام بازی آمیرزا می باید از حروف ج، و، ش، ن، د و الف به کلمات جوش، جشن، دوش، شاد، دانش، جواد، جوان، جادو، وجدان و دانشجو برسید.

 

پاسخ مرحله ی 200ام

ب، ق، و، الف، ل در مرحله ی 200ام بازی به چشم می خورند و باید با این حروف به کلمات بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قلاب، بالا و باقلوا برسید.

 

پاسخ مرحله ی 201 تا 210

 

پاسخ مرحله ی 201ام

حروف ارائه شده در مرحله ی 201 ش، م، ع، د، الف، ن هستند و باید کلمات شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام و شمعدان را از آن ها ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 202ام

ر، و، ز، ف، ی و ه در مرحله ی 202 بازی آمیرزا حاضر شده و کلمات روز، زور، فوری، زیره، وزیر، روزه و فیروزه از آن ها ساخته خواهند شد.

 

پاسخ مرحله ی 203ام

چ، ر، م، ن، الف و ز در مرحله ی 203 ام بازی آمیرزا هویدا می شوند و کلمات چرم، چمن، چنار، مزار، ارزن، نماز، زمان و چمنزار از آن ها ساخته خواهند گردید.

 

پاسخ مرحله ی 204ام

در این مرحله با حروف پ، در، ر، ن، و، ه باید کلمات پدر، پند، نوه، درون، نرده، پوند، دوره، پودر، روده، رنده، پونه، پرده، وردنه، پرنده، پرونده ساخته شوند.

 

پاسخ مرحله ی 205ام

کلمات خام، ملخ، خال، اخم، مورخ، خرما، خاور، خرمالو در این مرحله از حروف خ، الف، م، ل، و و ر ساخته می شوند.

 

پاسخ مرحله ی 206ام

از حروف ر، ی، گ، د، الف و ب در مرحله ی 206ام بازی آمیرزا ظاهر می شوند که باید از آن ها کلمات ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 207ام

زین، زیره، نسیه، نیزه، سینه، سرنیزه در مرحله ی 207ام بازی آمیرزا از حروف ز، ی، ن، ر، ه و س ساخته خواهند شد.

 

پاسخ مرحله ی 208ام

رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ر، خ، ش، د، و و ی تولید می شوند.

 

پاسخ مرحله ی 209ام

باید در این مرحله از حروف ک، ی، ش، ب، ه و ن کلمات کیش، شیب، کینه، شنبه، بشکه، بیشه، شبکه و یکشنبه را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 210ام

و اما در نهایت در مرحله ی 210ام بازی آمیرزا از حروف د، س، ت، ب، الف ون باید کلمات دست، سبد، بند، داس، بدن، تند، نبات و دبستان را بسازید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: