0 نظر

در مطلب که تاریخ 15ام اردیبهشت ماه منتشر شد، جواب مراحل 181 تا 210 بازی آمیرزا را در اختیار خوانندگان گذاشتیم.

اگر در جستجوی پاسخ مراحل 211 تا 240 آمیرزا هستید، در ادامه با اکسیر همراه باشید.

 

پاسخ مرحله ی 211 تا 220

پاسخ مرحله ی 211ام

در مرحله ی 211ام بازی آمیرزا حروف ل، گ، ن، الف و و را در اختیار داریم که باید با آن ها کلمات لگن، لنگ، گاو، گلو، الگو، انگل، واگن، النگو و انگولا را بسازیم.

 

پاسخ مرحله ی 212ام

در مرحله ی 212ام حروف ف، و، ت، الف، ل و ب را داریم که باید با آن ها کلمات فوت، فال، فلوت، بافت، تاول، تابلو و فوتبال را بسازیم.

 

پاسخ مرحله ی 213ام

مرحله ی 213ام بازی آمیرزا با حروف چ، الف، ه، ن، م و ک آغاز می شود که باید با آن ها کلمات چاه، نمک، چمن، مکه، نامه، چانه، چکمه و کمانچه را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 214ام

س، و، ت، ر، الف را در این مرحله می بینیم که باید با آن ها کلمات سوت، راسو، راست، سوار، استوا، اوستا، روستا و استوار را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 215ام

مرحله ی 215ام بازی با حروف د، ش، ت، الف، ه و ب شروع می شود و باید این مرحله را با ساخت کلمات دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت و بهداشت پیش برد.

 

پاسخ مرحله ی 216ام

گ، الف، م، ب، ر، و ه در مرحله ی 216ام بازی آمیرزا دیده می شوند و باید با این حروف کلمات گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام و گرمابه را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 217ام

در مرحله ی 217ام این بازی باید کلمات چکش، چای، کیش، کاچی، شاکی، شیار، شکار، شریک، کاشی و شکارچی را از حروف ارائه شده یعنی چ، ک، ش، ا، ی، و ر بسازیم.

 

پاسخ مرحله ی 218ام

در مرحله ی 218ام بازی آمیرزا از حروف ر، م، ق، ن، ه و الف باید کلمات رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار و قهرمان را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 219ام

در مرحله ی 219ام بازی آمیرزا می باید از حروف ت، ر، د، ی، م، ل به کلمات ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر و تردمیل را بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 220ام

اما در مرحله ی 220ام بازی از حروف ج، گ، ر، و، الف، د به کلمات جگر، گود، گاو، گدا، گرد، جادو، جارو، جواد، گردو، و جادوگر می رسیم.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 221 تا 230

 

جواب مرحله ی 221ام

کلمات سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود و فردوسی را از حروف س، ف، ر، و، د، ی باید ساخت.

 

جواب مرحله ی 222ام

در مرحله ی 222 از حروف پ، ی، ک، ل، م و الف به کلمات پیک، پلک، کلم، ملک، پلاک، کامل، کلام، لامپ، پیام، المپیک می رسیم.

 

جواب مرحله ی 223ام

از حروف ن، خ، ل، الف، گ و ه باید کلمات نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه و گلخانه را ساخت.

 

جواب مرحله ی 224ام

چ، الف، پ، ت، ه در مرحله ی 224ام بازی آمیرزا ارائه شده و می باید با این حروف چاپ، تپه، چاه، تنها، پناه، چانه و تپانچه را بسازید.

 

جواب مرحله ی 225ام

در مرحله ی 225ام بازی آمیرزا از حروف ش، ه، ر، و، ی به کلمات شهر، شوهر، ریشه، شیره، شوره، رشوه، شرور و شهریور دست می یابیم.

 

جواب مرحله ی 226ام

ت، ی، م، س، ط و ل در مرحله ی 226ام بازی آمیرزا عرضه شده و بازی انتظار دارد که از این حروف به کلمات تیم، سطل، ملت، ملیت، لیست، طلسم، تسلیم و مستطیل برسید.

 

جواب مرحله ی 227ام

اما در مرحله ی 227ام بازی جذاب و سرگرم کننده ی آمیرزا باید از حروف ف، ن، ر، د، ی و و کلمات فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون را ساخت.

 

جواب مرحله ی 228ام

ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ر، ی، گ، ل، الف و ن ساخته می شوند.

 

جواب مرحله ی 229ام

میز، زین، مسیر، مرسی، نسیم، زمین و سرزمین در این مرحله از حروف م، ی، ز، ن، س و ر ایجاد خواهند شد.

 

جواب مرحله ی 230ام

در مرحله ی 230ام بازی از حروف غ، الف، ر، ب، ی و م می باید کلمات غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار و مرغابی را ساخت.

 

پاسخ مرحله ی 231 تا 240

 

جواب مرحله ی 231ام

از حروف ن، گ، الف، ه، ب باید به کلمات نگاه، گناه، بانگ، آهنگ، نهنگ، انبه، بنگاه و نگهبان رسید.

 

جواب مرحله ی 232ام

پتک، پلک، شال، تشک، پلاک، کاشت، تلاش، پاکت، شکلات، لاکپشت کلماتی هستند که در مرحله ی 232ام بازی آمیرزا از حروف ارائه شده ی پ، ت، ک، ش، ل و الف ساخته می شوند.

 

جواب مرحله ی 233ام

در این مرحله از حروف ه، ل، و، د، ف و الف به کلمات هلو، دهل، هدف، فال، هالو، لوده، فولاد، آلوده و فالوده می رسیم.

 

جواب مرحله ی 234ام

در مرحله ی 234ام بازی آمیرزا انتظار می رود که از حروف ن، و، ی، د، الف، ه کلمات نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه و دیوانه را بسازید.

 

جواب مرحله ی 235ام

در مرحله ی 235ام بازی آمیرزا باید از حروف م، ی، ز، ن، الف و د به کلمات میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی دست یابید.

 

جواب مرحله ی 236ام

در مرحله ی 236ام بازی آمیرزا کلمات قیف، قیر، فرق، فقر، افق، فراق، فقیر، رفیق و آفریقا را از حرول، ق، ی، ف، ر و الف می سازیم.

 

جواب مرحله ی 237ام

شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ش، ت، ر، ن، گ و الف ساخته می شوند.

 

جواب مرحله ی 238ام

در این مرحله از بازی کلمات ن، و، ش، ب و الف و ه به کلمات نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش و نوشابه را باید ساخت.

جواب مرحله ی 239ام

در مرحله ی 239ام بازی آمیرزا می باید از حروف پ، ل، و، ن، ه و الف کلمات پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو و پهلوان را ساخت.

جواب مرحله ی 240ام

و اما در مرحله ی 240ام بازی آمیرزا از حروف خ، ی، ر، الف، و می باید کلمات خیر، آوار، خاور، یاور، خیار، رویا و خاویار را ساخت.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: