0 نظر

اگر در حال انجام دادن بازی آمیرزا هستید و در رد کردن و پاسخ دادن به برخی از مراحل این بازی دچار مشکل شده اید، می توانید پاسخ مراحل 1 تا 240 آمیرزا را در مطالب قبلی اکسیر دنبال کنید. به علاوه در زیر به پاسخ 30 مرحله ی بعدی نیز پرداخته شده است.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 241 تا 250

پاسخ مرحله ی 241ام

در مرحله ی 241ام بازی آمیرزا از حروف ب، ر، گ، الف، ز و ی می باید کلمات برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز و بازیگر را ساخت.

پاسخ مرحله ی 242ام

در مرحله ی 242ام کاربر از حروف گ، و، ش، ک، ر، و الف به کلمات گوش، کور، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش و کاوشگر می رسد.

پاسخ مرحله ی 243ام

رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج و نارنجی کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ر، ن، ج، الف و ی ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 244ام

در این مرحله بازی می خواهد که از حروف د، الف، س، ن، ج و م کلمات داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد و دماسنج را بسازید.

پاسخ مرحله ی 245ام

اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان و سمینار در این مرحله از حروف الف، س، ر، ی و ن ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 246ام

در مرحله ی 246ام بازی آمیرزا باید از حروف گ، د، الف، ز، و ه به کلمات گدا، گاز، زاهد، آگاه، آزاد، گدازه، آزاده و زادگاه رسید.

پاسخ مرحله ی 247ام

در مرحله ی 247ام بازی آمیرزا حروف س، و، ت، ک، الف را می بینید و باید به کمک این حروف کلمات سوت، سکو، کوک، کتک، واکس، ساکت، سکوت، کاسکت و کاکتوس را بسازید.

پاسخ مرحله ی 248ام

در مرحله ی 248 بازی انتظار دارد که کلمات پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس و چاپلوس را از حروف پ، ل، و، الف، چ و س ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 249ام

در مرحله ی 249ام بازی هیجان انگیز آمیرزا شما می باید پس از مشاهده ی حروف ز، ی، ن، گ، الف و ه کلمات زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه و انگیزه را تولید کنید.

پاسخ مرحله ی 250ام

در این مرحله از حروف الف، ن، ر، ب، و ی به کلمات انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، و بارانی می رسیم.

 

پاسخ مرحله ی 251 تا 260

پاسخ مرحله ی 251ام

در مرحله ی 251ام بازی آمیرزا باید از حروف ق، الف، ب، ل و ی کلمات قاب، بالا، قالی، قالب، قلاب، قلابی، بقالی، و باقالی را بسازیم.

پاسخ مرحله ی 252ام

کلمات کره، تکه، کارت، هرات، ترکه، اراک و کاراته در مرحله ی 252ام بازی از حروف ک، ر، ه، ت و الف ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 253ام

در این مرحله حروف ر، خ، ش، الف و ت را در اختیار خواهیم داشت و باید کلمات رخش، شاخ، رخت، خشت، آخرت، تراش، ارتش، خراش، پرخاش و خارپشت با آن ها تولید شوند.

پاسخ مرحله ی 254ام

اگر بخواهید مرحله ی 254ام بازی آمیرزا را پشت سر بگذارید، باید از حروف ک، و، ر، ل، ش و الف به کلمات کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک و شلوارک برسید.

پاسخ مرحله ی 255ام

در این مرحله حروف د، الف، ن، ه، و ز را می بینیم که باید با آن ها کلمات دانا، دانه، زنده، آزاد، زاده، دهان، آزاده، زاهدان و اندازه ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 256ام

باج، قاب، جناب، جناق، آبان، اجاق، نقاب و باجناق در مرحله ی 256ام بازی از حروف ق، الف، ب، ج و ن ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 257ام

در مرحله ی 257ام بازی آمیرزا باید از کلمات پ، ر، ز، ی، و و ش کلمات پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز و زیرپوش را ساخت.

پاسخ مرحله ی 258ام

گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ کلماتی هستند که در این مرحله از حروف گ، ی، س، الف، ر و ه ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 259ام

در این قسمت ک، الف، خ، د، و و ر می باید به ساخت کلمات کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک و خودکار منجر شوند.

پاسخ مرحله ی 260ام

شما می باید برای عبور از این مرحله کلمات گوش، گشت، گاو، آشوب، شتاب، گوشت و آبگوشت را از حروف گ، و، ش، ت، الف و ب بسازید.

 

پاسخ مرحله ی 261 تا 270

پاسخ مرحله ی 261ام

در مرحله ی 261ام بازی آمیرزا از حروف ب، ن، د، ی، و و ر می باید کلمات بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، و دوربین را ساخت.

پاسخ مرحله ی 262ام

کلمات سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان و انگلیس در این مرحله از حروف س، ن، گ، ل، ی و الف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 263ام

در مرحله ی 263ام بازی آمیرزا می باید از حروف ف، ن، ر، ی، ل، و و به کلمات فنر، فیل، لیف، ریل، نیرو، فرنی، فوری و نیلوفر می رسیم.

پاسخ مرحله ی 264ام

حروف و، ز، ن، گ، ل و ه در این مرحله کلمات وزن، گلو، لنز، زنگ، گوزن، گونه، لوزه، وزنه، گزنه و زنگوله را تولید می کند.

پاسخ مرحله ی 265ام

در مرحله ی 265ام بازی آمیرزا می باید از حروف ب، ش، ر، الف، م و ی به کلمات بشر، امشب، مربا، امیر، مربی، شیار، مباشر، بیمار و ابریشم رسید.

پاسخ مرحله ی 266ام

در مرحله ی 266ام بازی آمیرزا می باید کلمات لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله و کهنسال را از حروف ل، ک، ه، س، الف و ن بسازید.

پاسخ مرحله ی 267ام

در مرحله ی 267ام بازی آمیرزا از حروف س، و، ت، ش، ن و ر به کلمات سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور و سرنوشت می رسیم.

پاسخ مرحله ی 268ام

در مرحله ی 268ام بازی آمیرزا باید از حروف ب، چ، ه، الف، ر به کلمات بچه، چاه، چرب، آچار، چهار، بهار، ارابه و چابهار می رسیم.

پاسخ مرحله ی 269ام

کلمات رخت، خرس، سرخ، سخت، ساخت، سرخک، کارت، ساکت و خاکستر از حروف ر، خ، ت، س، الف و ک ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 270ام

و در نهایت در مرحله ی 270ام بازی آمیرزا می باید از حروف گ، و، د، ل، ب و ن به کلمات گود، گلو، لگد، بدن، بند، گنبد، بلند، بلندگو و گلوبند برسیم.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: