0 نظر

نسخه ی ios بازی آمیزرا نیز به زودی منتشر خواهد شد و دارندگان گوشی های اپل نیز می توانند از محیط جذاب و سرگرم کننده ی این بازی برخوردار شوند.

در بازی آمیرزا هر چه مراحل بالاتری را پیش می رویم، تعداد کلمات بالاتر رفته و پاسخ مراحل سخت بازی آمیرزا را پیش رو خواهیم داشت.

در اینجا به مراحل 361 تا 390 بازی آمیرزا که در شمار مراحل پیچیده ی آن قرار دارند، نگاهی می اندازیم.

 

مراحل 361 تا 370 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 361ام

در مرحله ی 361 بازی حروف س، ر، ج، و، خ و ه را داریم که باید با آن ها کلمات خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج و سرجوخه را بسازیم.

پاسخ مرحله ی 362ام

در مرحله ی 362 کلمات قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت از حروف م، ق، الف، و، م و ت ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 363ام

در این مرحله به حروف د، الف، ب، م می رسید و باید با آن ها کلمات داد، آباد، مداد، امداد، داماد، بادام و بامداد را بسازید.

پاسخ مرحله ی 364ام

در مرحله ی 364ام بازی آمیرزا به حروف ق، خ، ل، الف، ی و ت می رسید و باید با این حروف کلمات قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت را بسازید.

پاسخ مرحله ی 365ام

کلمات برس، سکو، بوس، سبک، سرب، بوکس، بورس، رسوب، سرکوب، بوکسور در این مرحله با حروف ب، و، ک، س، و ر ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 366ام

در مرحله ی 366 بازی آمیرزا باید از حروف گ، ر، الف، ف، ی و ک به کلمات کفر، کیف، فکر، ریگ، گاری، کافر، کافی، کفگیر و گرافیک برسید.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 367ام

کلمات جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت در مرحله ی 367ام بازی از حروف م، ه، الف، ج، ر و ت ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 368ام

در مرحله ی 368 بازی آمیرزا باید از حروف ن، الف، م، ح و ر به کلمات رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان و نامحرم می رسید.

پاسخ مرحله ی 369ام

در مرحله ی 369ام بازی آمیرزا از حروف الف، س، ط، و، ر و ه به کلمات هوس، طوس، سطر، راسو، طاهر، سوار، سوره، ساطور و اسطوره می رسیم.

پاسخ مرحله ی 370ام

در مرحله ی 370ام بازی آمیرزا از حروف خ، الف، ک، ش، ی و ر به کلمات شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر می رسیم.

 

پاسخ مراحل 371 تا 380ام

پاسخ مرحله ی 371ام

در مرحله ی 371ام بازی آمیرزا باید از حروف ب، الف، ز، د و ی به کلمات دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، زیبا و بازدید برسید.

پاسخ مرحله ی 372ام

در این مرحله از حروف م، س، ت، الف، ر و ج کلمات جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر را می سازید.

پاسخ مرحله ی 373ام

در مرحله ی 373ام بازی کلمات کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف را از حروف الف، ک، ت، ش، و ف می سازیم.

پاسخ مرحله ی 374ام

مرحله ی 374ام بازی آمیرزا با حروف ع، الف، ش، و و ر آغاز می شوند و باید از طریق این حروف به کلمات شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار و عاشورا برسیم.

پاسخ مرحله ی 375ام

در مرحله ی 375ام بازی آمیرزا حروف ن، م، و، الف، د و ر را می بینید که بازی منتتظر است از آن ها کلمات مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند و نمودار را بسازید.

پاسخ مرحله ی 376ام

اما مرحله ی 376 بازی آمیرزا باید کلمات زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش و شهرزاد را از حروف ش، ه، ر، الف، د و ز استخراج کنیم.

پاسخ مرحله ی 377ام

مرحله ی 377ام آمیرزا از حروف الف، ق، ت، ص و د به کلمات قصد، صدا، دقت، اتاق، تقاص، صادق، صداقت و اقتصاد می رسیم.

پاسخ مرحله ی 378ام

مرحله ی 378ام آمیرزا را با حروف الف، خ، ش، ک، ب و ر شروع کرده و با کلمات بشر، خبر، شاخ، بخش، خشک، خشاب، خراب، بخار، رکاب و خشکبار به پایان می رسانیم.

پاسخ مرحله ی 379ام

دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد کلماتی هستند که در این مرحله باید از حروف الف، ر، ت، ب، ش و د ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 380ام

در مرحله ی 380ام بازی آمیرزا از حروف س، م، و، ف، ن و ی به کلمات نفس، منفی، نسیم، موسی، سمنو، مونس، سیفون و سمفونی می رسیم.

 

پاسخ مراحل 381 تا 390

پاسخ مرحله ی 381ام

گود، دیگ، گوی، پند، پوند، گونی، نوید، پیوند و دوپینگ کلماتی هستن که در مرحله ی 381 از حروف د، و، پ، ن، ی و گ ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 382ام

سبک، لوس، سکو، بوس، سوال، واکس، کلاس، کوبا، باکو، بوکس، لباس، کاسب، کابل، کابوس، باسکول در این مرحله باید از حروف ب، س، الف، و، ک و ل ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 383ام

اینجا حروف الف، و، د، ل، ب و ط را می بینید که باید تمامی کلمات طبل، طلب، طلا، طول، بودا، باطل، طالب، بلوط، داوطلب را از این حروف بسازید.

پاسخ مرحله ی 384ام

درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، ماد، مدیر، امید، مرداد، دیدار و مادرید در مرحله ی 384 از حروف م، الف، ی، د و ر استخراج می شوند.

پاسخ مرحله ی 385ام

مرحله ی 385ام بازی را با حروف س، ن، الف، و، ی و م شروع می کنیم و این مرحله با کلمات موسی، سمنو، سویا، مونس، نسیم، سیمان، سینما، ناموس، سونامی به پایان می رسد.

پاسخ مرحله ی 386ام

این مرحله حروف ه، ش، ی، الف، ر و و را پیشنهاد می دهد که باید تمام کلمات ریشه، شیره، رشوه، شیوه، شیار، شوهر، شوره، هاشور، هوشیار را از آن ها ساخت.

پاسخ مرحله ی 387ام

کلمات دوش، رشید، شیاد، ارشد، درویش، دشوار، دیوار، رادیو، داریوش در این مرحله از حروف د، ر، ی، و، ش و الف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 388ام

کلمات بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی را در این مرحله از حروف ب،الف، و، ن، ی و ر باید ساخت.

پاسخ مرحله ی 389ام

در مرحله ی 389ام بازی آمیرزا باید از حروف الف، ن، ر، ص و ف کلمات صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، انار، اصراف، انصاف و انصراف را بسازید.

پاسخ مرحله ی 390ام

و در نهایت در مرحله ی 390 بازی آمیرزا از حروف الف، د، ی، و، س و ن به کلمات سند، سود، دیس، سویا، نوید، اسید، سواد، دیوان و ادیسون می رسید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: