0 نظر

اگر گرفتار بازی آمیرزا شده اید و در مراحل پایانی و سخت آن به مشکل برخورده اید، با کمک گرفتن از تقلب بازی آمیرزا که در زیر برای مراحل 481 تا 515 آورده شده است، می توانید پاسخ های لاینحل را مشاهده کنید.

مرحله 481 تا 490 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 481ام بازی آمیرزا

در این مرحله حروف “ج، الف، و، ن، م، ر و د” را می بینیم که باید با آن ها کلمات دنج، جرم، جام، رنج، جارو، نجار، مجرد، جامد، جادو، جواد، نجوم، جوان، جانور، وجدان، درمان، مرجان، نمودار، جوانمرد ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 482ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 482 باید از حروف “ب، د، ن، س، الف، ی و ز” به کلمات دیس، یزد، سیب، سبز، زین، ساز، سبد، اسیب، نیاز، ایدز، ایزد، زیاد، زیان، بازی، زبان، زیبا، سبزی، بنیاد، بدنسازی رسید.

پاسخ مرحله ی 483ام بازی آمیرزا

در این مرحله حروف “پ، ی، الف، د، ش و ن” را مشاهده می کنیم و کلمات پشه، پند، شانه، پینه، شیاد، شهید، پایه، دشنه، پناه، دانش، شاهد، پاشنه، اینده، ادینه، پیاده، شاهین، اندیشه، پیشنهاد باید از این حروف ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 484ام بازی آمیرزا

مرحله ی 484ام بازی با حروف “و، ر، ه، ت، س، ش، ک” آغاز می شود و باید با کلمات سکه، شته، کره، تشک، ترکه، شکوه، روکش، کشور، تشکر، کوسه، شهوت، کشته، ترکش، سکوت، سوره، شهرت، سرکه، توشه، رشته، سکته، شرکت، کوره، شهرک، شکست، ورشکسته به پایان برسد.

مرحله ی 485ام بازی آمیرزا

در این مرحله از حروف ” گ، ر، الف، ب، ه و ن” به کلمات برگه، بانگ، اگاه، گربه، انبه، ابان، باران، انبار، ارابه، گرانبها می رسیم.

پاسخ مرحله ی 486ام بازی آمیرزا

کلمات گوی، گوهر، گونه، گروه، گیوه، گیاه، اگهی، گیره، گریه، واگن، گونی، یوگا، گواهی، انگور، گونیا، نیروگاه در این مرحله از حروف “ن، ی، ر، و، الف، ه و گ” ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 487ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 487 حروف “ل، الف، ی، ه، ج و ن” به کاربر ارائه می شود و بازی منتظر است تا با این حروف کلمات لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان را بسازید.

پاسخ مرحله ی 488ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 488 بازی به حروف”ث، ر، ت، و، ن، م و د” برخورد می کنید که باید با آن ها کلمات متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 489ام بازی آمیرزا

مرحله ی 489 با حروف “م، الف، چ، ر، ب، ه، و” شروع شده و با ساخت کلمات چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه به پایان می رسد.

پاسخ مرحله ی 490ام بازی آمیرزا

در این بخش با حروف “ق، ر، ن، ی، ط و ه” به کلمات قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه می رسید.

تقلب بازی آمیرزا

تقلب بازی آمیرزا

پاسخ مراحل 491 تا 500 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 491ام بازی آمیرزا

پلک، پتک، پیست، اسکی، پلاک، کلاس، لیست، پلیس، پاکت، تاکسی، کلیسا، اسکلت، اسکیت، لاستیک، پاستیل، پلاستیک کلماتی هستند که در این مرحله از حروف “پ، الف، ل، ت، ی، ک و س” ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 492ام بازی آمیرزا

حروف “س، الف، ت، ر، خ و ن” در مرحله ی 492 کلمات رخت، سخن، نرخ، اخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان را خواهند ساخت.

پاسخ مرحله ی 493ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 493 از حروف “پ، الف، س، و، ر و ت” به کلمات پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت می رسیم.

پاسخ مرحله ی 494ام بازی آمیرزا

کلمات دارت، افسر، فاسد، رفاه، دهات، ساده، فارس، دفتر، فرات، سفته، سفره، درست، سرفه، سفارت، فهرست، ستاره، افسرده، فرستاده در این مرحله از حروف “ف، ر، ت، الف، س، د و ه” ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 495ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 495 از حروف ” خ، الف، ن، و، د و ه” به کلمات خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده می رسید.

پاسخ مرحله ی 496ام بازی آمیرزا

در این مرحله حروف “ص، د، ر، الف، ع، ظ، و م” دیده می شوند که باید با آن ها کلمات صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم را ساخت.

پاسخ مرحله ی 497ام بازی آمیرزا

در این بخش از حروف “ک، ی، ل، و، م، ت و ر” به کلمات ملک، کلم، لیتر، کویت، تورم، توکل، رتیل، کریم، موکل، وکیل، کتری، مترو، کولر، کیلو، لیمو، کویر، متروک، ملکوت، کیلومتر می رسیم.

پاسخ مرحله ی 498ام بازی آمیرزا

مرحله ی 498 با حروف “س، ر، خ، پ، و، ت” آغاز شده و به کلمات سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست خاتمه می یابد.

پاسخ مرحله ی 499ام بازی آمیرزا

برای عبور از مرحله ی 499 بازی آمیرزا باید کلمات کوه، خوک، خال، لکه، خدا، دکه، دکل، لوده، کادو، هلاک، دلاک، کوله، داخل، خاله، کاوه، کاهو، کلاه، الوده، کلاهخود را از حروف “ک، ل، الف، ه، د، خ و و” ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 500ام بازی آمیرزا

در مرحله ی 500 حروف “الف، ع، ل، م، ه و ی” وجود دارند و بازی منتظر است که از این حروف کلمات علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه را بسازید.

پاسخ مراحل 501 تا 515 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 501 بازی آمیرزا

مرحله ی 501 بازی آمیرزا با حروف “ز، ن، و، الف، ن، د و ه” آغاز شده و با کلمات زود، دوز، زنده، وزنه، اندوه، نوزده، نوزاد، زندان، نوازنده به پایان می رسد.

پاسخ مرحله ی 502 بازی آمیرزا

در مرحله ی 502 کلمات دوش، دود، بشر، درود، اشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد از حروف “د، الف، ش، ب، ر، و” ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 503 بازی آمیرزا

کلمات دکتر، ادرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان در این مرحله از حروف “ک، ر، س، ت، الف، ت و ن” باید ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 504 بازی آمیرزا

مرحله ی 504 بازی آمیرزا با حروف “ت، ر، م، ن، الف، ل و ی” آغاز شده و با کلمات متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال پایان می یابد.

پاسخ مرحله ی 505 بازی آمیرزا

در این مرحله باید از حروف “گ، الف، ر، ن، ت، ی” به کلمات تنگ، گاری، ایران، گیتار، رایگان، گرانیت، گارانتی برسید.

پاسخ مرحله ی 506 بازی آمیرزا

در این مرحله از حروف “ب، و، د، الف، پ، ت، س” باید کلمات بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست را بسازید.

پاسخ مرحله ی 507 بازی آمیرزا

کلمات لیز، میز، لرز، مزار، ازار، رمال، لازم، ارام، لیزر، مالزی، میرزا، الزایمر در این مرحله از حروف “الف، ل، ز، ی، م، ر” ساخته خواهند شد.

پاسخ مرحله ی 508 بازی آمیرزا

“ف، س، ت، الف، ل، و، ی” حروفی هستند که در مرحله ی 508 باید به کلمات فوت، لوس، فال، فلوت، سفال، ایفل، سوال، لیست، سیلو، سویا، فسیل، استیل، ولایت، تلافی، فوتسال، فستیوال منجر شوند.

پاسخ مرحله ی 509 بازی آمیرزا

در مرحله ی 509 از حروف “س، ن، گ، الف، و، ر و پ” به کلمات سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور می رسیم.

پاسخ مرحله ی 510 بازی آمیرزا

خدا، صدر، خرد، نرخ، صدا، خاص، رصد، رنده، خرده، صادر، خانه، خنده، صخره، رخنه، نرده، رصدخانه کلماتی هستند که باید در این مرحله از حروف “ر، ص، د، خ، الف، ن و ه” بسازید.

پاسخ مرحله ی 511 بازی آمیرزا

پلید، پیدا، پماد، مدال، امید، دیلم، لامپ، یلدا، پیام، پدال، ملا، میلاد، ایلام، دیپلم، المپیاد کلماتی هستند که در این مرحله از حروف “الف، م، پ، ی، د” ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 512 بازی آمیرزا

در مرحله ی 512 باید از حروف “ق، ل، م، ک، ی، ر و الف” به کلمات قیر، قلک، ملک، کلم، قلم، رقم، کامل، رمال، قیام، مالک، کریم، قمار، کلام، قالی، کالری، اقلیم، قلمکاری برسید.

پاسخ مرحله ی 513 بازی آمیرزا

در مرحله ی 513 از حروف “پ، الف، ز، ی، ت، ر” به کلمات زیپ، پرز، تیز، تراز، ازار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت می رسید.

پاسخ مرحله ی 514 بازی آمیرزا

در این مرحله از حروف “ق، ط، ع، ن، الف، م و ه” باید کلمات منع، قطع، طمع، طعم، عمه، عمق، مانع، نقطه، معنا، قطعه، منطق، قانع، طعنه، مقنعه، منطقه، قطعنامه را بسازید.

پاسخ مرحله ی 515 بازی آمیرزا

در مرحله ی 515 بازی آمیرزا کلمات نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق از حروف ارائه شده ی “ن، س، ت، ع، ل، ی، ق” ساخته خواهند شد.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: