1 نظر

قمرهای جدید دور مشتری

یک پایگاه خبری اعلام کرده است که تلسکوپی در شیلی مستقر شده است که به دوربین تشخیص انرژی تاریک مجهز است و می تواند اجسام را حتی در نور بسیار کم شناسایی کند و قمرهای جدید دور مشتری پیدا کرده است.

این تلسکوپ توانسته است قمرهایی را شناسایی کند که در سیاره های دور در راستای مسیری قرار دارند و اکنون محققان در حال جست و جوی سیارات حاشیه منظومه شمسی هستند.

قمرهای جدید دور مشتری پیدا شد

قمرهای جدید دور مشتری پیدا شد

از میان این قمرها، 9 تای آن ها خارج از مجموعه قمرهای مخالف گرد مشتری هستند. به اعتقاد محققان این 9 قمر بازمانده سه جرم بزرگ تر هستند که با شهاب سنگ ها یا سایر اقمار برخورد کرده اند. زمان گردش این قمرها به دور مشتری حدود دوسال است.

دو مورد جدید از قمرهایی که در نزدیکی مشتری قرار دارند، موافق گرد هستند و در مدتی کمتر از یک سل به دور مشتری می چرخند. قمرهای مخالف گرد در راستای معکوس چرخش سیاره به دور خود و اقمار موافق گرد در راستای چرخش سیاره، به دور آن گردش می کنند.

یکیار این قمرها تنها 915 متر قطر دارد و به نظر می رسد کوچکترین قمر مشتری است و در مدار عجیبی به دور این سیاره می چرخد. این قمر نیز موافق گرد است اما بر خلاف سایر اقمار موافق گرد در فاصله دوری از مشتری قرار دارد و گردش آن به دور سیاره حدود 1.5 سال به طول می انجامد.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: