0 نظر

اگر تاکنون به سراغ بازی آمیرزا رفته باشید، حتما در برخی مراحل جستجوی جواب بازی آمیرزا به کمکتان آمده و پاسخ برخی قسمت ها که چندان ساده نیست را از این طریق میسر ساخته اید.

در این مطلب نیز در دنباله ی پاسخ مراحل 1 تا 30 آمیرزا، به جواب های مراحل 31 تا 60 می پردازیم.

جواب بازی آمیرزا

جواب بازی آمیرزا

پاسخ مراحل 31ام تا 40

پاسخ مرحله ی 31ام

در این مرحله حروف “ت”، “الف”، “م” و “س” را داریم که با آن ها می توان کلمات “تاس”، “مات”، “ستم”، “ماست” و “تماس” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 32ام

مرحله ی 32ام بازی آمیرزا با حروف “ت”، “و”، “پ” و “س” شروع شده و باید کلمات “توپ”، “سوپ” “پتو”، “سوت” و “پوست” با این حروف ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 33ام

در مرحله ی 33ام حروف “الف”، “ه”، “ن” و “گ” روی صفحه ظاهر می شوند و شما باید کلمات “آهن”، “نگاه”، “گناه” و “آهنگ” را با این حروف بسازید.

پاسخ مرحله ی 34ام

در مرحله ی 34ام حروف “ر”، “و”، “د” و “گ” داده می شوند که با آن ها کلمات “رود”، “دور”، “گود”، “گرد”، “گور” و “گردو” را می سازیم.

پاسخ مرحله ی 35ام

در مرحله ی 35ام به حروف “الف”، “ت”، “ش”، “ر” برمی خوریم که با آن ها کلمات “آتش”، ” شتر”، “ترش”، “رشت”، “تار”، “ارتش” و “تراش” ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 36ام

در این مرحله نیز حروف “س”، “الف”، “ل”، “ی” و “گ” را داریم که کلمات “سال”، “سیل” و “گیلاس” را با آن ها می سازیم.

پاسخ مرحله ی 37ام

در مرحله ی سی و هفتم بازی آمیرزا حروف “ش”، “الف”، “ه”، “ِی” و “ن” را خواهید دید و کلماتی که با این حروف ساخته می شوند عبارتند از : “شاه”، “شنا”، “شانه” و “شاهین”

پاسخ مرحله ی 38ام

در مرحله ی سی و هشتم حروف “ف”، “الف”، “ن”، “و” و “س” را داریم و کلمات “وان”، “نفس” و “فانوس” از ترکیب این حروف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 39ام

در مرحله ی سی و نهم حروف “ز”، “ی”، “ن”، “ل” و “ب” را می بینیم که کلمات “زین”، “بیل”، “لیز” و “زنبیل” را از آن ها خواهیم ساخت.

پاسخ مرحله ی 40ام

در این مرحله حروف “د”، “س”، “ش”، “ک” و “ت” را داریم که کلمات “دست”، “دشت”، “تشک”، “شکست” و “دستکش” از آن ها ساخته می شود.

 

پاسخ مراحل 41ام تا 50 بازی آمیرزا

 

پاسخ مرحله ی 41ام

در مرحله ی 41ام بازی آمیرزا حروف “د”، “ی”، “ن”، “الف” و “م” را داریم که کلمات “دین”، “دنیا”، “امید”، “دامن” و “میدان” را از این حروف خواهیم ساخت.

پاسخ مرحله ی 42ام

حروف “ب”، “الف”، “م”، “ی” و “ه” در این مرحله ارائه گشته و کلمات “بام”، “ماه”، “بیمه”، “ماهی” و “بامیه” را از ترکیب این حروف خواهیم گرفت.

پاسخ مرحله ی 43ام

در مرحله ی 43ام حروف “ب”، “ی”، “ل”، “الف” و “گ” را داریم و کلمات ساخته شده با این حروف عبارتند از: “بیل”، “بال”، “بلا”، “گلاب” و “گلابی”

پاسخ مرحله ی 44ام

“س”، “ی”، “م”، “الف” و “ن” حروف ارائه شده در مرحله ی 44ام بازی آمیرزا هستند و شما با این حروف باید کلمات “سیم”، “اسم”، “نسیم”، “سینما” و “سیمان” را بسازید.

پاسخ مرحله ی 45ام

این مرحله با حروف “س”، “الف”، “ز”، “گ”، و “ر” آغاز شده و کلمات “ساز”، “گاز”، “ارز”، “راز”، “گراز” و “زاگرس” را با آن ها خواهیم ساخت.

پاسخ مرحله ی 46ام

حروف “س”، “ن”، “ت”، “ی”، و “ب” در مرحله ی 46ام روی صفحه ی بازی ظاهر می شوند و شما باید کلمات “سنت”، “سیب”، “بیست”، “تنیس” و “بستنی” را با این حروف بسازید.

پاسخ مرحله ی 47ام

در مرحله ی 47ام بازی حروف “گ”، “ل”، “و” و “ه” را داریم که کلمات “گلو”، “هلو”، “لوله” و “گلوله” با آن ها ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 48ام

“ر”، “ی”، “ز”، “ش” و “الف” در این مرحله ارائه می شوند و کلمات “ریز”، “شیر”، “ریش”، “شیار” و “شیراز” با این حروف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 49ام

در مرحله ی 49ام بازی آمیرزا حروف “ک”، “و”، “ه”، “ش” و “الف” را داریم که با آن ها کلمات “کوه”، “هوش”، “کشو”، “شکوه”، “کاوه”، “کاهو” و “هواکش” را می سازیم.

پاسخ مرحله ی 50ام

در مرحله ی 50ام بازی آمیرزا حروف “ک”، “ل”، “م”، “س”، و “ی” عرضه شده و با این حروف باید کلمات “کلم”، “میل”، “سیم”، “ملک”، “سیل” و “کلسیم” را ساخت.

 

پاسخ مراحل 51ام تا 60 بازی آمیرزا

 

پاسخ مرحله ی 51ام

حروف مرحله ی 51ام بازی آمیرزا “ب”، “ن”، “الف”، ر” هستند و کلمات “بنا”، “آبان”، “انبر”، “انار”، “باران” و “انبار” با این حروف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 52ام

در این مرحله با حروف “ر”، “الف”، “ه”، “ب”، “و” کلمات “راه”، “ابرو”، “بره”، “ابر”، “بهار” و “روباه” را به دست می آوریم.

پاسخ مرحله ی 53ام

در مرحله ی 53 به حروف “ک”، “الف”، “ر”، “ت”، و “ن” می رسیم که کلمات “کار”، “تار”، “ترک”، “کتان”، “کنار”، “کارت”، “تانک” و “تانکر” را می سازند.

پاسخ مرحله ی 54ام

در مرحله ی بعدی حروف “ب”، “و”، “س”، “ک” و “الف” را داریم که کلمات “بوس”، “سکو”، “اسب”، “سبک”، “باک”، “واکس”، “کاسب” و “کابوس” از آن ها ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 55ام

در مرحله ی 55ام حروف “الف”، “ل”، “و”، “ی” و “ب” را داریم که کلمات “آلو”، ” لبو”، “ویلا” و “لوبیا” با آن ها ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 56ام

حروف “ر”، “ی”، “ل”، “ف”، و “ت” در این مرحله عرضه شده و به دنبال آن ها باید کلمات “ریل”، “لیف”، “تیر”، “فیل”، “رتیل”، “لیتر” و “فیلتر” را بسازید.

پاسخ مرحله ی 57ام

“الف”، “ج”، “ر”، “ب”، “و” حروف مرحله ی 57ام بازی آمیرزا هستند و کلمات این مرحله عبارتند از: “آجر”، “برج”، “باج”، “ابرو”، “جواب”، “جارو” و “جوراب”

پاسخ مرحله ی 58ام

در مرحله ی 58ام حروف “ت”، “الف”، “س”، “ک” و “یگ را درایم که کلمات “تاس”، “اسکی”، “ساکت”، “تاکسی” و “اسکیت” را خواهند ساخت.

پاسخ مرحله ی 59ام

در مرحله ی 59ام حروف “ت”، “ه”، “ر”، “ن”و “الف” را داریم که کلمات “تره”، “هرات”، “تنها”، “تهران” و “ترانه” با آن ها ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 60ام

و اما در مرحله ی 60ام با حروف “الف”، “خ”، “ر”، “ط” و “ه”، کلمات “آخر”، “خطا”، “خار”، “خطر” و “خاطره” ساخته خواهند شد.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: