0 نظر

در دو مطلب قبلی پاسخ مراحل 1 تا 60 بازی آمیرزا را منتشر ساختیم، اکنون به جواب های بازی اندروید آمیرزا از مرحله ی 61 تا 90ام می پردازیم.

 

پاسخ مراحل 61 تا 70 بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 61ام

در این مرحله حروف “الف”، “س”، “ب”، و “ی” را داریم که با آن می توان کلمات “اسب”، “سیب”، “آسیا”، “آسیب” و “آسیاب” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 62ام

در مرحله ی 62 حروف “ت”، “ی”، “پ”، “ز” و “الف” ظاهر می شوند، که کلمات “تیز”، “زیپ”، “پیاز” و “پیتزا” از آن ها ساخته خواهد شد.

پاسخ مرحله ی 63ام

در این مرحله حروف “ش”، “و”، “ر”، “خ”، “گ” را داریم که کلمات استخراجی از این حروف “شور”، “خوش”، “رخش”، “گور”، “گوش”، “خرگوش” هستند.

پاسخ مرحله ی 64ام

حروف “و”، “الف”، “ن”، “ی” و “ل” را در این مرحله داریم که با آن ها باید کلمات “وان”، “آلو”، “ویلا”، “لیوان” و “وانیل” را بسازیم.

پاسخ مرحله ی 65ام

در مرحله ی 65ام بازی آمیرزا به حروف “س”، “ر”، “ب”، “الف”، “ز” برخورد می کنیم و کلمات “سرب”، “برس”، “سبز”، “ساز”، “بارز”، “سراب”، “سرباز” و “بازرس” از این حروف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 66ام

مرحله ی 66ام بازی آمیرزا با حروف “ب”، “ر”، “ه”، “خ” و “ز” آغاز می شود که کلمات “بره”، “خبر”، “خزر”، “خبره”، “برزخ” و “خربزه” از آن ها ساخته می گردد.

پاسخ مرحله ی 67ام

در مرحله ی 67ام این بازی اندروید به حروف “س”، “ک”، “و”، “ر” و “ع” برخورد می کنیم که باید با این ها کلمات “سکو”، “سرو”، “عکس”، “کور”، “عروس” و “عروسک” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 68ام

حروف “ت”، “ی”، “ر”، “الف” و “ب” را در این مرحله در اختیار خواهید داشت و باید با این حروف کلمات “تیر”، “تاب”، “ترب”، “تبر”، “ربات”، “تایر” و “باتری” را بسازید.

پاسخ مرحله ی 69ام

در مرحله ی 69ام بازی آمیرزا به حروف “ک”، “ش”، “و”، “الف” و “ل” می رسیم که کلمات “کشو”، “کال”، “شال”، “لواش” و “لواشک” را با آن ها باید ساخت.

پاسخ مرحله ی 70ام

در مرحله ی 70 بازی آمیرزا حروف “پ”، “ر”، “ی”، “س”، و”الف” هستند که می باید با آن ها “پری”، “پسر”، “سپر”، “پیر”، “سیر”، “ساری”، “اسیر” و “پاریس” ساخته شوند.

 

پاسخ مراحل 71 تا 80ام بازی آمیرزا

 

پاسخ مراحل 71ام

در مرحله ی 71ام بازی آمیرزا حروف “ُس”، “ط”، “ل”، “الف” و “ن” را داریم و کلمات “سطل”، “طل”، “سال”، “سالن” و “سلطان” با این حروف درخواهند آمد.

پاسخ مرحله ی 72ا م

در مرحله ی 72 به حروف “ب”، “الف”، “ر” و “ز” می رسیم که از این حروف کلمات “بارز”، “آزار”، “ابزار” و “بازار” ساخته می گردند.

پاسخ مرحله ی 73ام

در مرحله ی 73ام حروف “خ”، “ی”، “ر”، “الف” و “ب” را داریم که کلمات “خیر”، “آخر”، “خار”، “خبر”، “خیار”، “خراب”، “بخار” و “بخاری” با این حروف ساخته می شوند.

پاسخ مرحله ی 74ام

در مرحله ی 74ام بازی آمیرزا حروف “ه”، “و”، “ش”، “ب”و “الف” قرار داده شده اند، با این حروف کلمات “هوش”، “آشوب”، “شهاب” و “باهوش را خواهیم داشت.

پاسخ مرحله ی 75ام

“ّب”، “د”، “ن”، “ر” و “ه” در مرحله ی 75ام پدیدارمی شوند که کلمات “بدن”، “بند”، “نبرد”، “برده”، “رنده”، “نرده”، “بندر” و “برنده” را با آن ها می سازیم.

پاسخ مرحله ی 76ام

در این بخش حروف “خ”، “گ”، “ن”، “ر” و “چ” را می بینیم و باید جای خالی کلمات را با واژه های “خنگ”، “رنگ”، “چرخ”، “چنگ” و “خرچنگ” پر سازیم.

پاسخ مرحله ی 77ام

“الف”، “ج”، “ر”، “ن” و “ی” در مرحله ی 77ام دیده می شوند که با آن ها کلمات “آجر”، “جان”، “جاری”، “نجار”، “ناجی”، “ارنج” و “انجیر” را می سازید.

پاسخ مرحله ی 78ام

در مرحله ی 78 بازی آمیرزا حروف “ن”، “ب”، “ص”، “الف” و “و” را داریم که با آن ها می باید کلمات “نصب”، “بنا”، “صابون” و “بانو” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 79ام

“ش”، “الف”، “ل”، “و” و “ر” را در این مرحله داریم که باید با این حروف واژه های “شال”، “شور”، “شورا”، “واشر”، “لواش” و “شلوار” ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 80ام

در مرحله ی 80ام بازی آمیرزا حروف “ه”، “ن”، “د”، “ی”، “الف” را داریم که با آن ها کلمات”هند”، “دین”، “دنیا”، “آینه”، “دهان”، “دانه”، “آینده” و “ناهید” را می سازیم.

 

پاسخ مراحل 81 تا 90ام بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 81ام

در مرحله ی 81 حروف “گ”، “ر”، “د”، “ک”، “ن” را داریم که با آن ها کلمات “گرد”، “کند”، “رنگ”، “درک”، “گردن” و “کرگدن” را خواهیم ساخت.

پاسخ مرحله ی 82ام

در مرحله ی 82ام بازی آمیرزا حروف “س”، “ک”، “ه”، “الف”،و “ل” را می بینید و با این حروف می باید کلمات “سکه”، “کال”، “لکه”، “کلاس”، “کلاه”، “هلاک”، “کاسه” و “اسکله” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 83ام

در مرحله ی83ام حروف “ب”، “چ”، “ه”، “ت” و “ر” را داریم و باید کلمات “بچه”، “چرب”، “چتر”، “تبر”، “ترب”، “تره” و “تربچه” را بسازیم.

پاسخ مرحله ی 84ام

در مرحله ی 84ام بازی حروف “د”، “ف”، “ن”، س” و “الف” را داریم که باید با آن ها کلمات “دفن”، “سند”، “نفس”، “داس”، “فساد”، و “اسفند” ساخته شود.

پاسخ مرحله ی 85ام

“ش”، “الف”، “م”، “ن” و “ی” در مرحله ی 85ام دیده می شود و با این حروف واژه های “شام”، “شنا”، “ماش”، “منشی”، “ماشین” و “نمایش” باید ساخته شوند.

پاسخ مرحله ی 86ام

“ل”، “گ”، “ن”، “و” و “الف” در این مرحله به کاربر ارائه می شوند و باید کلمات “لگن”، “گلو”، “لنگ”، “گاو”،”الگو”، “انگل”، “واگن” و “النگو” را بسازید.

پاسخ مرحله ی 87ام

در مرحله ی 87 بازی آمیرزا از حروف “ن”، “ر”، “و”، “س” و”ت” را داریم که باید کلمات “نور”، “سوت”، “ترس”، “تور”، “ستون”، “تونس”، “تنور” و “سنتور” را از آن ها ساخت.

پاسخ مرحله ی 88ام

در این مرحله حروف “ن”، “م”، “د”، “چ” و و”الف” را می بینیم که باید با آن ها کلمات “نمد”، “چمن”، “نادم”، “دامن” و “چمدان” را ساخت.

پاسخ مرحله ی 89ام

در مرحله ی 89ام بازی آمیرزا حروف “م”، “الف”، “س”، “ل” را داریم و کلمات “مال”، “اسم”، “سالم”، “سلام”، “اسلام “و “الماس” با این حروف ساخته می شود.

پاسخ مرحله ی 90ام

در مرحله ی 90ام بازی آمیرزا حروف “ک”، “و”، “د”، “ش” دیده می شود که باید با آن ها کلمات “کود”، “کشو”، “کدو”، “دوش”، “دود” و “دودکش” ساخته شود.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: