0 نظر

کلید بازی آمیرزا را تا مرحله ی 450 دنبال کردیم، برای مشاهده پاسخ های مرحله 421 تا 450 آمیرزا و پیش از آن به مطالب قبلی مراجعه نمایید. در اینجا پاسخ های مراحل 451 تا 480 آورده شده است.

 

مراحل 451 تا 460 بازی آمیرزا

مرحله ی 451ام

در مرحله ی 451 حروف الف، ت، و، ی، ب، ل و م را داریم که باید با آن ها کلمات ملت، مبل، ویلا، ملیت، بومی، تاول، املت، بیات، لیمو، بلیت، لوبیا، البوم، ولایت، تابلو، موبایل، اتومبیل ساخته شوند.

مرحله ی 452ام

در این مرحله حروف پ، ش، ت، م، خ، د و ی را داریم که باید با آن ها کلمات ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت را بسازید.

مرحله ی 453ام

در مرحله ی 453ام بازی آمیرزا باید کلمات بچه، چاه، چهار، چاره، ازار، بارز، اچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه از حروف ب، الف، ز، ر، چ و ه ساخته شوند.

مرحله ی 454ام

در این مرحله از بازی آمیرزا کاربر حروف ر، س، ف، ن، الف، ج را مشاهده می کند و باید تمام کلمات نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، ارنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان را از این حروف استخراج نماید.

مرحله ی 455ام

در مرحله ی 455ام نیز به حروف ک، الف، ش، ز، ر، و، ی می رسید و باید کلمات کیش، شاکی، وزیر، ارزش، روکش، زیرک، کویر، زرشک، ورزش، کشور، ویزا، ارزو، شریک، کاشی، شیراز، کشاورز، کشاورزی را از این ها بسازید.

مرحله ی 456ام

در مرحله ی 456 آمیرزا کلمات خبر، رخت، اخم، خام، بخت، باخت، بخار، اخرت، ربات، خرما، خراب، تمبر، مرتب، اخبار، مخابرات از حروف ساخته می شوند.

مرحله ی 457ام

در این مرحله به حروف ک، و، ه، ن، ر و د برخورد می کنید که می باید با آن ها کلمات دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد را بسازید.

مرحله ی 458ام

مرحله ی 458 بازی آمیرزا با حروف ف، ر، ش، ن، و، د، ه آغاز شده و با ساخت کلمات دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده به پایان می رسد.

مرحله ی 459ام

ف، ی، ل، ت، ر حروفی هستند که در این مرحله می بینید و باید کلمات تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر را از آن ها بسازید.

مرحله ی 460ام

روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، اویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی کلماتی هستند که در این مرحله از بازی با حروف ر، و، ن، الف، ی، ش ساخته می شوند.

کلید بازی آمیرزا

کلید بازی آمیرزا

پاسخ مرحله ی 461 تا 470ام

مرحله ی 461ام

در این مرحله حروف ن، م، ی، الف، د، ه داده شده و باید کلمات نهاد، امید، ماده، دایه، دهان، مهدی، دانه، میهن، ادینه، همدان، ناهید، اینده، مدینه، نماینده را بسازید.

مرحله ی 462ام

در مرحله ی 462 باید کلمات سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران را از حروف ر، س، ت، الف، و، ن بسازید.

مرحله ی 463ام

کلمات موز، مزه، وزنه، نمره، مزار، همزن، ارزن، موزه، ارزو، مناره، ازمون، ماهور، راهزن، هامون، روزنه، مانور، هموار، روزنامه در این مرحله با حروف ر، و، ن، ز، م، ه، الف ساخته می شوند.

مرحله ی 464ام

مرحله ی 464 بازی با حروف ب، ی، ل، الف، ر، د آغاز شده و با کلمات بدل، دلار، دلبر، دایی، دبیر، یلدا، دلیر، لیبی، ردیاب، اربیل، بیدار، دلربا، اردبیل، بیلیارد پایان می یابد.

مرحله ی 465ام

برای عبور از مرحله ی 465ام بازی باید از حروف د، م، الف، ز، پ، ش و ک کلمات مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، اشپز، پزشک، پشمک، پماد، ادمکش، دامپزشک را بسازید.

مرحله ی 466ام

در این مرحله باید از حروف خ، الف، ک، ل، ب، و، ی به کلمات خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی برسید.

مرحله ی 467ام

مرحله ی 467ام بازی حروف الف، س، ت، ع، د به کلمات عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد منجر می شود.

مرحله ی 468ام

در مرحله ی 468 بازی آمیرزا کلمات مکه، کره، کاهن، اراک، ارام، ارمان، همکار، انکار، اکران، ناهار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه از حروف ک، الف، ر، ن، ه، م ساخته می شوند.

مرحله ی 469ام

در این مرحله از آمیرزا حروف الف، ر، د، و، گ، ه را می بینید و باید از آن ها کلمات گدا، گود، اوار، گوهر، اهدا، گردو، گروه، اگاه، اهورا، اداره، گوارا، اواره، درگاه، اراده، اردوگاه بسازید.

مرحله ی 470ام

در مرحله ی 470ام نیز باید از حروف ر، الف، ز، ی، ن، ه به کلمات زین، نیزه، ارزن، ازار، زیان، نیاز، زیره، ارزان، نیزار، ایران، یارانه، رایانه، رازیانه برسید.

 

پاسخ مراحل 471 تا 480ام

مرحله ی 471ام

در مرحله ی 471ام بازی از حروف ب، ی، س، ک، و، ت به کلمات سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت می رسید.

مرحله ی 472ام

در این مرحله کلمات اذر، گام، ذره، ذهن، نذر، گمان، مناره، گمراه، گذرنامه از حروف گ، ذ، ر، ن، الف، م، ه می رسیم.

مرحله ی 473ام

در مرحله ی 473ام بازی از حروف ق، ب، ر، س، ت، الف، ن به کلمات برق، سرب، برس، ساق، قرن، قبر، قران، ربات، سارق، نقاب، سبقت، بستر، نبات، قبرس، قنات، سراب، سرقت، قربان، رقابت، قبرستان می رسید.

مرحله ی 474ام

در این مرحله کلمات غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه از حروف ل، غ، ن، ت، الف، م، ه باید ساخته شوند.

مرحله ی 475ام

در این قسمت از بازی جذاب آمیرزا حروف ش، ه، ر، د، الف و ی را می بینید و بازی می خواهد که کلمات شهید، ارشد، شاهد، شیاد، ریشه، دایه، رشید، شیره، دایره، هشدار، شراره، شهردار، شهریار، شهرداری را تولید کنید.

مرحله ی 476ام

عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان کلماتی هستند که در این مرحله از حروف ع، ب، ر، ت، س، الف، ن تولید می شوند.

مرحله ی 477ام

در مرحله ی 477ام بازی آمیرزا باید از حروف م، ح، ر، ن، الف، ه به کلمات مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه برسید.

مرحله ی 478ام

در مرحله ی 478 بازی کلمات سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت از حروف الف، س، ت، ر، ح ساخته می شوند.

مرحله ی 479ام

کلمات خشن، خام، خشم، شاخ، شخم، بخش، خانه، انبه، ماشه، خشاب، شانه، شهاب، شبنم، خانم، بهمن، خامه، نخبه، شاخه، شنبه، بخشنامه در مرحله ی 479ام بازی از حروف ب، ش، خ، ن، الف، م و ه به دست می آیند.

مرحله ی 480ام

در مرحله ی 480ام بازی آمیرزا باید از حروف الف، م، د، گ و ر به کلمات داد، گدا، درد، مداد، ارام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر برسید.

به اشتراک گذاشتن این مطلب
منبع: